HodNo.NET - nový reklamní systém na hodnocení stránek Nick:
Heslo:
 

Pravidla

 • Jakkoli pokusy donutit systm, aby zapotval kredity, ani byste ohodnoili a vidli njakou strnku, vedou k bezodkladnmu zruen utu, zablokovn pstupu atd.
 • Do systmu nesm bt zaazeny strnky, kter jsou v rozporu se zkony R, nebo odporuj dobrm mravm na internetu, co se tk zejmna erotiky, warez a pornografie.
 • Strnky, kter chcete v systmu propagovat, nesm mt nsledujc vlastnosti:
  • nesm obsahovat script na vyskakujc okna (popup, js..)
  • nesm automaticky zat stahovat jakkoliv soubor
  • nesm obsahovat kd ruc nebo mnc funknost systmu
  • jakkoliv znepijemovat uivateli ivot
 • Je zakzno rozeslat nevydanou potu ve form e-mail, frech, knihch nvtv aj. na zskavn novch uivatel a jakkoliv zneuvat referennho systmu - administrtoi systmu NEnesou zodpovdnost za takov chovn uivatel
 • Do systmu mete vloit "neomezen" strnek, proto je povolen jen jeden et na jednu osobu.
 • Administrtoi nezodpovdaj za obsah strnek, kter byly v "Hodnotcm panelu" zobrazeny. Tmto se naplno distancujeme od obsah uivatelskch strnek. Za vloenou strnku odpovd uivatel, kter ji vloil.
 • Administrtoi si vyhrazuj prvo penalizovat/zablokovat/zruit et, kter je podezdel z nedodrovn podmnek, bez nhrady zskanch kredit. Dle si vyhrazujeme prvo zveejnit vechny daje o uivateli, kter poruil pravidla.
 • Administrtoi si vyhrazuj prvo smazat dlouhodob neaktivn uivatele.
 • Administrtoi si vyhrazuj prvo zmnit pravidla v jakmkoliv rozsahu, avak mus o tom informovat vechny, kterch se to tk, nejpozdji v prvn den platnosti.
 • Administrtoi nenesou dnou zodpovdnost za kody zpsoben poruchou, vpadkem nebo chybou systmu.
 • Administrtoi si vyhrazuj prvo kontaktovat uivatele pes email/icq a to pedevm z dvodu neaktivity, poruovn pravidel nebo informovn o novinkch v systmu.
 • O tom zda byla poruena pravidla, rozhoduj vhradn administrtoi.
 • To, co nen zakzno, neznamen, e je povoleno - pokud si nejste s njakm bodem jisti, kontaktujte ns!
Kad len se zavazuje dodrovat tyto pravidla.
 

© 2006-2009 HodNo.NET